Introduction

This website was created as a result of a TNTT-Panat reunion October 2008. After years of lost contact, we met at Hieu's wedding in Anaheim, California. There were anh Loc, chi Van, anh Vi, Hoang, Danh, Thuan, Hieu, Bang, Phuong Anh & LeDung. Most of us left the camp in the late 80's/early 90's. Though many years have past, we all recognized one another through the same smiles we used to exchange when we were in TNTT-Panat. This website was humbly constructed to keep our TNTT memories alive and provide updates on future get-together opportunities.

Xin chào 4 ngón.

Saturday, November 22, 2008

Thiếu Nhi Domination

Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng
vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm.

Đội trưởng Thiếu Nhi với các Trưởng

Có ai nhận ra cha Nhật Thăng không?
(Là ĐT Thiếu đứng ngoài cùng bên tay trái đó!)

Đội Thiếu-Giuse Nghi


Đội Giúp Lễ
No comments: